Bazhykova, K., Langer, P., Yergaliyeva, E., Seylkhanov, T. and Abilov, Z. (2018) “Synthesis and identification of 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, (4), pp. 4-9. doi: https://doi.org/10.15328/cb1039.