Tassibekov, K., Bekishev, Z., Tokpayev, R., Kishibaev, K., Ismailova, A., Nechipurenko, S., Efremov, S. and Nauryzbayev, M. (2018) “Mechanism of the thermochemical transformation of wheat grain’s processing waste during heat treatment”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, 89(2), pp. 28-35. doi: https://doi.org/10.15328/cb1007.