Kairbekov, Zhaksyntay, K. Kataeva, Zhannur Myltykbaeva, and A. Kairbekov. 2013. “Enlarged Test Catalysts During the Hydrogenation of 1,4-Butynediol to 1,4-Butanediol”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 71 (3), 3-7. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_33-7.