Kozlovskiy, Artem, Tatyana Meirimova, Dmitriy Shlimas, Maxim Zdorovets, and Kairat Kadyrzhanov. 2015. “Synthesis and Study of Properties of Zn Nanotubes”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 4 (December), 40-48. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb670.