Kudaivergenov, Sarkyt, Iskander Gusenov, Birzhan Zhappasbayev, and Alexey Shakhvorostov. 2015. “Application of Polymer Flooding Technology for Enhanced Oil Recovery”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 4 (December), 74-80. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb644.