Yerlan, Gulzhan, Bakyt Tyussyupova, Sagdat Tazhibayeva, and Kuanyshbek Musabekov. 2023. “Polymer Systems for Oral Delivery of Insulin”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 108 (1), 12-29. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1298.