Yerlan, Gulzhan, Bakyt Tyussyupova, Sagdat Tazhibayeva, Kuanyshbek Musabekov, and Nadezhda Balabushevich. 2022. “Structural and Mechanical Properties of Gelatin Composite Films”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 107 (4), 30-39. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1267.