Umerzakova, Maira, Rahima Sarieva, Asylbek Yespenbetov, and Zhaniya Kainarbayeva. 2022. “Composition Based on Alicyclic Copolymide and Polyethylene Terephthalate”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 104 (1), 12-21. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1248.