Tatykhanova, Gulnur, Vladimir Aseyev, Maria Vamvakaki, Vitaliy Khutoryanskiy, and Sarkyt Kudaibergenov. 2022. “Ophthalmic Drug Delivery System Based on the Complex of Gellan and Ofloxacin”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 105 (2), 4-12. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1239.