Igimbayeva, Dilyara, Meruyert Nazhipkyzy, Bazar Dabynov, Erhan Aliyev, Oleg Stahov, Togzhan Mashan, and Zulkhair Mansurov. 2014. “Preparation of Acrylonitrile Butadiene Styrene Fibers by Pulse Electrospinning”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 76 (4), 3-9. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2014_43-9.