Nurgaziyeva, Elmira, Sarkyt Kudaibergenov, Grigoriy Mun, and Vitaliy Khutoryanskiy. 2021. “Synthesis of Fluorescently-Labelled Poly(2-Ethyl-2-Oxazoline)-Protected Gold Nanoparticles”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 100 (1), 12-20. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1185.