Kurmangazhy, Gulnarkhan, Sagdat Tazhibayeva, Kuanyshbek Musabekov, Sandugash Sydykbayeva, and Bibol Zhakipbaev. 2020. “Magnetite-Gaize Composite Stabilized With Polyacrylic Acid”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 3 (September), 12-17. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1160.