Adilbekova, Akbota, and Ayaulym Yertayeva. 2021. “Pickering Emulsions Stabilized by Some Inorganic Materials”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 100 (1), 30-49. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1135.