АbilovaGuzel, Danelya Makhayeva, Galiya Irmukhametova, and Vitaliy Khutoryanskiy. 2020. “Chitosan Based Hydrogels and Their Use in Medicine”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 97 (2), 16-28. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1100.