Nurpeissova, Zh., Rauash Mangazbayeva, Erengaip Shaikhutdinov, and Vitaliy Khutoriyanskiy. 2013. “Preparation of Graft Copolymers With Cerium Ions (IV)”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 70 (2), 27-33. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_227-33.