Bazhykova, Kulzada, Peter Langer, Elmira Yergaliyeva, Tulegen Seylkhanov, and Zharylkasyn Abilov. 2018. “Synthesis and Identification of 3,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-Pyran-4-One”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 91 (4), 4-9. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1039.