KAIRBEKOV, Z.; KATAEVA, K.; MYLTYKBAEVA, Z.; KAIRBEKOV, A. Enlarged test catalysts during the hydrogenation of 1,4-butynediol to 1,4-butanediol. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 71, n. 3, p. 3-7, 9 set. 2013.