KAIRBEKOV, Z.; AUBAKIROV, E.; EMELYANOVA, V.; MYLTYKBAEVA, Z. Technology of new generation of manufacture of liquid products from coal. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 68, n. 4, p. 3-8, 12 abr. 2012.