KAZANKAPOVA, M.; BEKZHANOVA, A.; EFREMOV, S.; NAURYZBAYEV, M. Study of physical chemical characteristics of a shungite. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 66, n. 2, p. 149-157, 15 maio 2012.