ORAZOV, Z.; TULEBEKOV, Y.; BAKHADUR, A.; URALBEKOV, B. Kinetic model of photocatalytic oxidation of dye (Orange II) by superoxide radicals. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 110, n. 4, p. 4-10, 20 nov. 2023.