KENGES, K.; POPOVA, V.; ТugovaE. Phase relations in the SrO – GdO1.5 – FeO1.5 system. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 109, n. 2-3, 11 set. 2023.