YERLAN, G.; TYUSSYUPOVA, B.; TAZHIBAYEVA, S.; MUSABEKOV, K. Polymer systems for oral delivery of insulin. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 108, n. 1, p. 12-29, 31 mar. 2023.