YERGALIYEVA, E.; BAZHYKOVA, K.; ABEUOVA, S.; VAZHEV, V.; LANGER, P. In silico drug-likeness, biological activity and toxicity prediction of new 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one derivatives. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 107, n. 4, p. 14-20, 3 dez. 2022.