YERLAN, G.; TYUSSYUPOVA, B.; TAZHIBAYEVA, S.; MUSABEKOV, K.; BALABUSHEVICH, N. Structural and mechanical properties of gelatin composite films. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 107, n. 4, p. 30-39, 3 dez. 2022.