UMERZAKOVA, M.; SARIEVA, R.; YESPENBETOV, A.; KAINARBAYEVA, Z. Composition based on alicyclic copolymide and polyethylene terephthalate. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 104, n. 1, p. 12-21, 21 jan. 2022.