TATYKHANOVA, G.; ASEYEV, V.; VAMVAKAKI, M.; KHUTORYANSKIY, V.; KUDAIBERGENOV, S. Ophthalmic drug delivery system based on the complex of gellan and ofloxacin. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 105, n. 2, p. 4-12, 20 jun. 2022.