NADIROVA, Z.; IVAKHNENKO, O.; ZHANTASOV, M.; BIMBETOVA, G.; NADIROV, K. Ultrasound-assisted dewatering of crude oil from Kumkol oilfield. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 101, n. 2, p. 4-10, 30 jun. 2021.