IGIMBAYEVA, D.; NAZHIPKYZY, M.; DABYNOV, B.; ALIYEV, E.; STAHOV, O.; MASHAN, T.; MANSUROV, Z. Preparation of acrylonitrile butadiene styrene fibers by pulse electrospinning. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 76, n. 4, p. 3-9, 30 dez. 2014.