KHUTORYANSKIY, V. Exploring new avenues in physical chemistry of hydrophilic polymers: to the 70th anniversary of Professor Sarkyt Elekenovich Kudaibergenov. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 100, n. 1, p. 50-58, 19 mar. 2021.