KURMANGAZHY, G.; TAZHIBAYEVA, S.; MUSABEKOV, K.; SYDYKBAYEVA, S.; ZHAKIPBAEV, B. Magnetite-gaize composite stabilized with polyacrylic acid. Chemical Bulletin of Kazakh National University, n. 3, p. 12-17, 8 set. 2020.