ADILBEKOVA, A.; YERTAYEVA, A. Pickering emulsions stabilized by some inorganic materials. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 100, n. 1, p. 30-49, 1 fev. 2021.