ORAZOV, Z.; BOLATOV, A.; KONONOVA, N.; SHEVCHENKO, V.; KOKH, K.; URALBEKOV, B.; KUZNETSOV, A.; KOKH, A. Obtaining of luminescent material based on NaBaY(BO3)2 doped with terbium and europium ions. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 97, n. 2, p. 10-15, 19 maio 2020.