TURLYGAZIYEVA, A.; RAKHYMBAY, G.; BAKHYTZHAN, Y.; ARGIMBAYEVA, A.; BURKITBAYEVA, B. Electrochemical polymerization of poly(aniline-o-anisidine) and its anticorrosion properties. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 97, n. 2, p. 30-36, 16 mar. 2020.