NURPEISSOVA, Z.; MANGAZBAYEVA, R.; SHAIKHUTDINOV, E.; KHUTORIYANSKIY, V. Preparation of graft copolymers with cerium ions (IV). Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 70, n. 2, p. 27-33, 14 maio 2013.