BAZHYKOVA, K.; LANGER, P.; YERGALIYEVA, E.; SEYLKHANOV, T.; ABILOV, Z. Synthesis and identification of 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one. Chemical Bulletin of Kazakh National University, n. 4, p. 4-9, 28 dez. 2018.