Suerbaev, K., & Zhaksylikova, G. (2011). Spasmolytic medicine novovalidolum. Chemical Bulletin of Kazakh National University, (1), 76-79. Retrieved from https://bulletin.chemistry.kz/index.php/kaznu/article/view/853