Kairbekov, Z., Kataeva, K., Myltykbaeva, Z., & Kairbekov, A. (2013). Enlarged test catalysts during the hydrogenation of 1,4-butynediol to 1,4-butanediol. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 71(3), 3-7. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_33-7