Kairbekov, Z., Akbayeva, D., Eshova, Z., & BazhanovŠ°M. (2012). Kinetics of the oxidative hydroxylation of sodium hypophosphite in the presence of copper (II) chloride modified by humic (fulvo-) acid. Chemical Bulletin of Kazakh National University, (4), 38-41. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2012_438-41