Nazhipkyzy, M., Auyelkhankyzy, M., Lesbayev, B., Mansurov, Z., Amantayeva, A., Iskakova, A., Aliyev, Y., & Zhaparova, A. (2013). Synthesis of superhydrophobic soot in the flame and its application. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 69(1), 90-95. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_190-95