Orazov, Z., Tulebekov, Y., Bakhadur, A., & Uralbekov, B. (2023). Kinetic model of photocatalytic oxidation of dye (Orange II) by superoxide radicals. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 110(4), 4-10. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1345