Yerlan, G., Tyussyupova, B., Tazhibayeva, S., & Musabekov, K. (2023). Polymer systems for oral delivery of insulin. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 108(1), 12-29. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1298