Yergaliyeva, E., Bazhykova, K., Abeuova, S., Vazhev, V., & Langer, P. (2022). In silico drug-likeness, biological activity and toxicity prediction of new 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one derivatives. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 107(4), 14-20. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1272