Umerzakova, M., Sarieva, R., Yespenbetov, A., & Kainarbayeva, Z. (2022). Composition based on alicyclic copolymide and polyethylene terephthalate. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 104(1), 12-21. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1248