Tatykhanova, G., Aseyev, V., Vamvakaki, M., Khutoryanskiy, V., & Kudaibergenov, S. (2022). Ophthalmic drug delivery system based on the complex of gellan and ofloxacin. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 105(2), 4-12. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1239