Igimbayeva, D., Nazhipkyzy, M., Dabynov, B., Aliyev, E., Stahov, O., Mashan, T., & Mansurov, Z. (2014). Preparation of acrylonitrile butadiene styrene fibers by pulse electrospinning. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 76(4), 3-9. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2014_43-9