Khutoryanskiy, V. (2021). Exploring new avenues in physical chemistry of hydrophilic polymers: to the 70th anniversary of Professor Sarkyt Elekenovich Kudaibergenov. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 100(1), 50-58. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1179