Kurmangazhy, G., Tazhibayeva, S., Musabekov, K., Sydykbayeva, S., & Zhakipbaev, B. (2020). Magnetite-gaize composite stabilized with polyacrylic acid. Chemical Bulletin of Kazakh National University, (3), 12-17. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1160