Nurpeissova, Z., Mangazbayeva, R., Shaikhutdinov, E., & Khutoriyanskiy, V. (2013). Preparation of graft copolymers with cerium ions (IV). Chemical Bulletin of Kazakh National University, 70(2), 27-33. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_227-33