Tattibayeva, Z., Tursynbetov, M., Tazhibayeva, S., Kujawski, W., & Musabekov, K. (2019). Adsorption modification of the zeolite surface with chitosan. Chemical Bulletin of Kazakh National University, (4), 20-26. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1073