Bazhykova, K., Langer, P., Yergaliyeva, E., Seylkhanov, T., & Abilov, Z. (2018). Synthesis and identification of 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one. Chemical Bulletin of Kazakh National University, (4), 4-9. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1039